Phỏng vấn xin việc

Bài kiểm tra sau sẽ giúp đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn trong buổi phỏng vấn xin việc. Buổi phỏng vấn chính là ấn tượng đầu tiên của bạn đối với công ty nơi bạn sẽ làm việc.

Bắt đầu!