BUSINESS TELEPHONING

Cách bạn giao tiếp với khách hàng hay đối tác qua điện thoại tạo nên ấn tượng rất quan trọng về sự chuyện nghiệp. Vậy tiếng Anh của bạn đã đủ tốt để xử lí chưa?

Bắt đầu!