If Clauses Test

Bạn đã nhuần nhuyễn cách sử dụng mệnh đề If chưa? Bài kiểm tra có if luôn luôn xuất hiện ở các kì thi, thử ngay nào!

Bắt đầu!