Exercise On Comparison

Bạn luôn gặp câu so sánh trong cuộc sống cũng như giao tiếp, xem mức độ thành thạo của bạn nào

Bắt đầu!