CV Writing Test

Tiếng Anh của bạn đã đủ “chuẩn” để giúp bạn tạo nên bản CV mà nhà tuyển dụng nào cũng “đổ”? Bài kiểm tra này sẽ cho bạn câu trả lời!

Bắt đầu!